رایانت فاضلی

hdd smart

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

اسمارت هارد دیسک چیست

اسمارت (S.M.A.R.T) چیست؟ هارد دیسک از دو قسمت اصلی به نام های User Area و  Service Areaتشکیل می شود. اسمارت هارد دیسک چیست محل ذخیره اطلاعات مربوط به سلامتی هارد میباشد

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch