رایانت فاضلی

dajjal

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

دجال كيست

یکی از اعتقادات مسلمان ها وادیان ابراهیمی خروج دجال در آخرالزمان است. دجال كيست ؟ در حدیثی امام فرمود: “از زمان حضرت نوح (ع) تا زمان حضرت محمد (ص) هر

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch