رایانت فاضلی

BNC Barrel Connector

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

انواع اتصالات شبکه

در این قسمت از آموزش network+   به کانکتور ها می پردازم و مهمترین کانکتور های شبکه را تعریف می کنم. انواع اتصالات شبکه RJ-45: RJ مخفف کلمه Register jack

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch