رایانت فاضلی

avc

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

نجات از سكته مغزی !!!

حتما بخوانید و جان عزیزان خود را نجات دهید. در یک پارتی خانمی پایش به سنگی خورد و با بشقاب غذا در دستش به زمین خورد، علت زمین خوردنش کفش

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch