رایانت فاضلی

چطور بدونم آی پی من چنده

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

يافتن IP سيستم

يافتن IP سيستم زیاد سخت نیست. ولی این شماره چی هست ؟   IP چیست ؟ شماره IP یه عدد 4 قسمتی است که هر قسمت از 0 تا 255

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch