رایانت فاضلی

وصیت نامه کوروش کبیر

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

وصیت نامه کوروش کبیر

وصیت نامه کوروش کبیر – فرزندان من، دوستان من! من اکنون به پایان زندگی نزدیک گشته‌ام. من آن را با نشانه‌های آشکار دریافته‌ام. وقتی درگذشتم مرا خوشبخت بپندارید. و کام

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch