رایانت فاضلی

نوحه علم اگر از دست علمدار زمین نمیخورد

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

دینی

نوحه علم اگر از دست علمدار زمین نمیخورد

علم اگر ازدست علمدار زمین نمیخورددگر کسی به زیرتازیانه ها نمیمرد چون کمر بهر طواف عشق بستدرطواف اولش افتاد دست دور دوم درمصاف دلبرشازبدن افتاد دست دیگرش دور سوم خون

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch