رایانت فاضلی

نرخ تخلیه درونی یا Internal Discharge Rate

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

آشنایی با انواع باتری ها

فکر نمیکنم که در دنیای امروز کسی باشه که از باتری استفاده نکرده باشه . از گوشی که هر لحظه تو دستمونه تا کامپیوتر و لپ تاپ و ساعت روی

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch