رایانت فاضلی

محاسبه اعداد یونانی

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

اعداد یونانی یا اعداد رومی

اعداد یونانی یا اعداد رومی در واقع علاماتی هستند که از ترکیب با هم به عدد های مختلف تبدیل می شوند . برای یادگیری این اعداد باید ابتدا با هر

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch