رایانت فاضلی

لطیفه

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

استخدامي در باغ وحش طنز

جوانی از بیکاری رفت باغ وحش تا استخدامش کنن. رفت پیش رئیس باغ وحش و پرسید : استخدامی دارید؟ ( استخدامي در باغ وحش طنز ) مدیر باغ وحش به

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch