رایانت فاضلی

فیلم کوتاه بی عرضه بر اساس داستان متشکرم از چوخوف

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

متشکرم داستانی کوتاه آنتوان چخوف

متشکرم داستانی کوتاه آنتوان چخوف به همراه فیلم کوتاه بی عرضه بر اساس همین داستان که در انتهای متن قرار گرفته … چند روز پیش، “یولیا واسیلی اونا” پرستار بچه‌هایم

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch