رایانت فاضلی

سربازي رفتن دختران ايراني

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

سربازي رفتن دختران ايراني

قبل از انقلاب دختران نیز مثل پسران به خدمت سربازی می رفتند. سربازي رفتن دختران ايراني عکس زیر دختران سرباز ایرانی در سال ۱۳۵۳ را نشان می دهد.

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch