رایانت فاضلی

زن که باشی دست خودت نیست

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

زن كه باشي

دست خودت نیست. زن كه باشي … یک متن ادبی از درد و دل یک زن است که برای مرد ها مشکل است درک آن. اما زن ها میفهمند .

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch