رایانت فاضلی

داستان کرم و غورباقه و مورچه و حضرت سلیمان

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

مورچه و حضرت سلیمان – داستان کوتاه

روزی حضرت سلیمان (ع ) در کنار رودخانه ای نشسته بود ، نگاهش به مورچه ای افتاد که دانه گندمی را با خود به طرف رودخانه حمل می کرد. مورچه

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch