رایانت فاضلی

داستان طنز من و رئیسم

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

داستان طنز – من و رئیسم

داستان طنز من و رئیسم نشانگر تفاوت های کارمندان و مدیران میباشد . که چگونه انجام یک کار ثابت برای یکی ارزش و بای دیگری خطاست . وقتي من يك

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch