رایانت فاضلی

تمرکز بر هدف

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

داستان – کمانگیر – تمرکز بر روی هدف

برخی از داستان ها در عین سادگی و کوتاهی نکات زیادی برای آموزش دارند . این هم یه داستان کوتاه مدیریتی و موفقیتی برای شما عزیزان. داستان کمانگیر پیر و

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch