رایانت فاضلی

بتابوت

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

بدافزار جدید در کمین حساب‌های بانکی

مرکز مقابله با جرائم اینترنتی اف بی آی به صاحبان مشاغل در مورد بدافزار جدیدی که حساب‌های بانکی را هدف قرار می‌دهد، هشدار دادند. بدافزار جدید در کمین حساب‌های بانکی

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch