رایانت فاضلی

اسمارت (S.M.A.R.T) چیست

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

اسمارت هارد دیسک چیست

اسمارت (S.M.A.R.T) چیست؟ هارد دیسک از دو قسمت اصلی به نام های User Area و  Service Areaتشکیل می شود. اسمارت هارد دیسک چیست محل ذخیره اطلاعات مربوط به سلامتی هارد میباشد

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch