رایانت فاضلی

استخدامي در باغ وحش

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

استخدامي در باغ وحش طنز

جوانی از بیکاری رفت باغ وحش تا استخدامش کنن. رفت پیش رئیس باغ وحش و پرسید : استخدامی دارید؟ ( استخدامي در باغ وحش طنز ) مدیر باغ وحش به

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch