رایانت فاضلی

آلودگی مستقل از معماری و ماندگاری بدافزار

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

بدافزار Xpiro بدافزاری مستقل از معماری خاص

پس از اینکه خانواده‌‌ی بدافزار‌های Xpiro مدتی را در خاموشی سپری کرده‌اند. این بدافزار‌ها این بار با سر و صدای زیاد. و البته قابلیت‌های بی‌شک خطرناکی بازگشته‌اند. بدافزار Xpiro بدافزاری

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch