رایانت فاضلی

آشنایی با تایمر 555

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

آشنایی با تایمر 555

ای سی ۵۵۵ جزء IC های تایمر محسوب می شود .دارای کاربرد فراوانی در مدارات و بخصوص در تکنیک پالس می باشد . بعلت ساختمان و نوع طراحی ، با

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch