شعر عمو سبزی فروش

شعر عمو سبزی فروش

شعر عمو سبزی فروش

شعر عمو سبزی فروش
شعر عمو سبزی فروش

عمو سبزی‌فروش! – بله
سبزی کم‌فروش! – بله
سبزیت باریکه؟ – بله
شبهات تاریکه؟ – بله
عمو سبزی فروش – بله
سبزی گل داره – بله
درد و دل داره – بله
عمو سبزی فروش – بله
تربچه ت گلیه – بله
ریتمش قریه – بله
عمو سبزی فروش – بله
منو دوسم داری؟ – بله
قربونم میری؟ – بله
عمو سبزی فروش – بله
من نعنا میخوام – بله
تو رو تنها میخوام – بله
من انگور میخوام – بله
تو رو با شور میخوام – بله
من عسل میخوام – بله
تو رو کچل میخوام – بله
عمو سبزی فروش _ بله
صندوقم داری؟ – بله
درد و غم داری؟ – بله
من کلم میخوام – بله
واسه دلم میخوام – بله
عمو سبزی فروش- بله
کاهو هم داری؟ – بله
یاهو هم داری؟ – بله
تو روم رو دیدی؟ – بله
توی روم خندیدی؟ – بله
عمو سبزی فروش – بله
من عدس میخوام – بله
اس ام اس میخوام- بله
عمو سبزی فروش – بله
تو نخود داری؟ – بله
خیلی خودداری؟ – بله
عمو سبزی فروش – بله
گوشهات به منه؟ – بله
حواست به منه؟ – بله
عمو سب زی فروش – بله
من شوهر میخوام – نخیر !
تو کدو داری؟ – بله
خیلی رو داری؟ بله

دیدن مطلب  معنـای عـشـق واقـعی
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها