سال‌های بین‌المللی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل

سال‌های بین‌المللی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل

سازمان ملل متحد یونسکو هر سال رو برای یک عنوان نام گذاری کرده . این نام ها برای سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ به این شرح هستند : سال‌های بین‌المللی
سازمان برگزارکننده: یونسکو
سال بین‌المللی نجوم (۲۰۰۹)
سال بین‌المللی تنوع زیستی (۲۰۱۰)
سال بین‌المللی نزدیکی فرهنگ‌ها (۲۰۱۰)
سال بین‌المللی شیمی (۲۰۱۱)
سال بین‌المللی جنگل‌ها (۲۰۱۱)
سال بین‌المللی همکاری در زمینه آب (۲۰۱۳)
سال ریاضیات و کره زمین (۲۰۱۳)
سال بین‌المللی بلورشناسی (۲۰۱۴)
سال جهانی نور (۲۰۱۵)

دیدن مطلب  در وردپرس نگارش 4.8 چه تغییراتی صورت گرفته است؟
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها