استخدامي در باغ وحش طنز

استخدامي در باغ وحش طنز

جوانی از بیکاری رفت باغ وحش پرسید:استخدامی دارید؟ ( استخدامي در باغ وحش طنز )

مدیر باغ وحش گفت مدرک چی داری؟

جوونه گفت دیپلم!

مدیر باغ وحش گفت یه کاری برات دارم، حقوقشم خوبه. ما اینجا میمون نداریم میتونی بری توی پوست میمون تو قفس تا میمون برامون بیاد؟!

پسره قبول کرد.

چند روزی گذشت یه روز جمعه که شلوغ شده بود، پسره توی قفس پشتک وارو میزد از میله ها بالا پائین میرفت. جوگیر شد زیادی رفت بالا از اون طرف افتاد تو قفس شیره! داد زد کمککککککککک

استخدامي در باغ وحش طنز
استخدامي در باغ وحش طنز

شیره افتاد روش دستشو گذاشت رو دهنش گفت، آبرو ریزی نکن من لیسانس دارم..!